درباره

کلمه ی کاربردی در علوم کاربردی و حرفه ای اشاره بر این دارد که چگونه مهارت های علمی وحرفه ای در مشاغل و حرفه ها کاربرد دارند.

به عبارت دیگر،منظور به کاربردن آگاهیهای علمی در محیطی فیزیکی میباشد.
این همان چیزی است که آن را آموزش حرفه ایگوییم و در آن آموزش های ویژهای جهت مشاغل خاص فرا میگیرید. بنابراین هنگامی که شما تصمیم گرفتید در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد این رشته ثبت نام کنید،در واقع شغل آینده خود را انتخاب کرده اید و برای آماده سازی در این زمینه آموزش خواهید دید.

وقتی که شما یک حرفه یا علم خاص را به عنوان شغل آینده خود انتخاب کردید،آنگاه شما در دوره هایی که شما را برای فراگیری مهارت های مرتبط با آن شغل آماده سازد شرکت خواهید کرد.

چه حرفه هایی به آموزش حرفه ای نیاز دارند؟

پزشکی قانونی

،کتابداری

،مشاوراملاک

،مدد کاری اجتماعی

،پرستاری

و …

شما نمیتوانید این مهارت ها را به صورت خود آموز کسب کنید!
بنابراین هنگامی که یک مدرک درزمینه ی این نوع مشاغل گرفتید،مستقیما مشغول به کار خواهید شد تا مهارت های اکتسابی تان را تمرین کنید.

رشته ی علوم کاربردی و حرفه ای به تنهایی و به خودی خود یک رشته محسوب نمیشود.بنابراین شما باید یک حرفه یا علم را انتخاب کنید و دانش خود را در آن راستا به کار بگیرید و درآن به فعالیت بپردازید