درباره

آیا ریاضیات کشف شد یا اختراع شد؟

در واقع مطالعه همه پدیده های طبیعی، با هدف درک و فهم قوانین نانوشته ای است که ما را احاطه کرده است هدف اصلی  این رشته میباشد. این رشته به زیربخش های علوم زندگی،محیط زیست، آناتومی،گیاه شناسی و کشاورزی و یا علوم فیزیکی، مانند فیزیک، علوم زمین، نجوم، یا شیمیتقسیم می شود. دانشجویانی که از اینرشته فارغ التحصیل می شوند، در بسیاری از زمینه ها شغل پیداخواهند کرد ، زیرا ریاضی در همه جا مورد استفاده است.

برخی از شاخص ترنی این مشاغل عبارتند از:

آمار

رمزنگاری

قواعد بازی ها

امور مالی و دارایی

اقتصاد

فلسفه